Información

Competències del currículum

Segons el RD 1513/2006 les Competències bàsiques "(...) Són aquelles competències que ha d'haver desenvolupat un jove o una jove en finalitzar l'ensenyament obligatori per poder aconseguir la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta d'una manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenenta...

Segons el RD 1513/2006 les Competències bàsiques "(...) Són aquelles competències que ha d'haver desenvolupat un jove o una jove en finalitzar l'ensenyament obligatori per poder aconseguir la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta d'una manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. (...) "

Més

Competències del currículum No hi ha productes en aquesta categoria.

Sotscategories

 • C. per aprendre a...
  Aprender-IconoCategoria.png

  "(...) Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d'un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou (...) el maneig eficient d'un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual (. ..) "RD1513/2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • Autonomia e iniciativa...
  Autonomia-IconoCategoria.png

  "(...) Suposen ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. (...)" RD1513 / 2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • C. comunicació...
  Linguist-IconoCategoria.png

  "(...) Es refereix a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpetració i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pesament , les emocions i la conducta. (...) "RD1513/2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • C. en el coneixement i...
  Entorno-IconoCategoria.png

  "(...) Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia personal en un món en què els avanços que es van produïnt en els àmbits científic i tecnològic tenen una influència decisiva en la vida personal, la societat i el món natural. Així mateix, implica la diferenciació i valoració del coneixement científic al costat d'altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. (...) "RD1513/2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • C. cultural i artística
  Cultural-IconoCategoria.png

  "(...) Es refereix tant a l'habilitat per apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals, com a aquelles relacionades amb l'ús d'alguns recursos de l'expressió artística per realitzar creacions pròpies (...)". RD1513 / 2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • Competència matemàtica
  Matem-IconoCategoria.png

  "(...) Suposa aplicar aquelles destreses i actituds que permeten raonar matemàticament, comprendre una argumentació matemàtica i expressar-se i comunicar-se en el llenguatge matemàtic, utilitzant les eines de suport adequades, i integrant el coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement per donar una millor resposta a les situacions de la vida de diferent nivell de complexitat. (...) "RD1513/2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • C. social i ciutadana

  "(...) Suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cíviques. (...)" RD1513/2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.

 • Tractament de la...

  "(...) Implica ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts, així com les diferents eines tecnològiques; també tenir una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan és necessari, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l'ús de la informació i les seves fonts en els diferents suports. (...) "RD1513/2006 Ensenyaments mínims de l'Educació Primària.