Parlar, escoltar i conversar

"(...) l'alumnat ha d'aprendre a usar la llengua per la qual cosa és fonamental: parlar de si materix i de les seues necessitats, aconseguir que els altres l'entenguen, planificar els seus actes,(...). Ha d'aprendre, d'acord amb les seues posssibilitats, a relatar, explicar, argumetnar, formular hipòtesis, predir, preguntar, aclarir, opinar......

"(...) l'alumnat ha d'aprendre a usar la llengua per la qual cosa és fonamental: parlar de si materix i de les seues necessitats, aconseguir que els altres l'entenguen, planificar els seus actes,(...). Ha d'aprendre, d'acord amb les seues posssibilitats, a relatar, explicar, argumetnar, formular hipòtesis, predir, preguntar, aclarir, opinar... (...) RD 111/2007 currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

Més

Parlar, escoltar i conversar No hi ha productes en aquesta categoria.