Llengua castellana i literatura

"(...) Aquesta àrea com a objecte el desenvolupament de les habilitats lingüístiques: escoltar, parlar i conversar, llegir i escriure. També, i de manera específica, pretén acostar a la lectura i comprensió de textos literaris. (... ) "RD 1513/2006 pel qual estableix els ensenyaments mínims de l'educació primària.

"(...) Aquesta àrea com a objecte el desenvolupament de les habilitats lingüístiques: escoltar, parlar i conversar, llegir i escriure. També, i de manera específica, pretén acostar a la lectura i comprensió de textos literaris. (... ) "RD 1513/2006 pel qual estableix els ensenyaments mínims de l'educació primària.

Més

Llengua castellana i literatura Hi ha 3 productes.

Sotscategories

 • Coneixement de la llengua

  "(...)fomentar en els aprenents un ús reflexiu, proposant, progressivament, activitats d'observació, d'anàlisi i de manipulació de les pròpies produccions, que afavorisquen la conceptualització i l'èxit d'uns coneixements lingüístics i d'una terminologia bàsica per a utilitzar-los amb més propietat.(...)" RD111/2007 Currículum d'Educació Primària.

 • Educació literària

  "(...) es concep com una aproximació a la literatur des de les seues expressions més senzilles. La lectura, l'exploració de l'escriptura, el recitat, la pactica de jocs retòrics o l'escolta de textos propis de la literatura oral (...)" RD111/2007 currículum d'Educació Primària.

 • Parlar, escoltar i...

  "(...) l'alumnat ha d'aprendre a usar la llengua per la qual cosa és fonamental: parlar de si materix i de les seues necessitats, aconseguir que els altres l'entenguen, planificar els seus actes,(...). Ha d'aprendre, d'acord amb les seues posssibilitats, a relatar, explicar, argumetnar, formular hipòtesis, predir, preguntar, aclarir, opinar... (...) RD 111/2007 currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

 • Llegir i escriure

  "(...) Molt especialment, s'ha de consolidar en esta etapa el domini de les tècniques gràfiques, la relació so-grafia, les normes ortogràfiques convencionals i la disposició del text en la pàgina, tenint en compte que la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació no ha d'obviar l'aprenentage del rudiments d'escriptura autònoms socialment rellevants i valorats. (..)" RD111/2007 Currículum d'Educació Primària.

Mostrant 1 - 3 de 3 elements
Mostrant 1 - 3 de 3 elements